INFORMATOR

Spis treści

 1. Wprowadzenie
 2. Prawa dziecka niepełnosprawnego
 3. Orzecznictwo
 4. Uprawnienia pracowników niepełnosprawnych
 5. Ulgi na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego
 6. Ulgi podatkowe
 7. Dofinansowanie do aparatów słuchowych i systemów FM
 8. Turnusy rehabilitacyjne
 9. Świadczenia rodzinne dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin
 10. Świadczenia z pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin
 11. Świadczenia na rzecz uczniów i studentów niepełnosprawnych
 12. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
 13. Ośrodki Pomocy Społecznej – Warszawa i okolice
 14. Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i licea integracyjne
 15. Poradnie rehabilitacyjne słuchu i mowy w Warszawie
 16. Poradnie rehabilitacyjne słuchu i mowy w Polsce
 17. Oddziały Polskiego Związku Głuchych
 18. Implanty ślimakowe
 19. Aparaty słuchowe
 20. Firmy medyczne
 21. Wkładki uszne
 22. Instytucje użyteczne
 23. Organizacje pozarządowe
 24. Wybrane metody terapeutyczne
 25. Literatura dla rodziców
 26. Pomoce
 27. Linki

 

 

Szanowni Państwo!

Oddajemy w Wasze ręce drugi numer Biuletynu HALO ECHO. Znajdują się w nim ważne informacje, które pomogą czytelnikowi poruszać się w labiryncie przepisów prawnych, dofinansowań, edukacji, zakupu odpowiedniego sprzętu oraz rehabilitacji. Informator przeznaczony jest dla wszystkich osób zainteresowanych problemem niedosłuchu.

Zapraszamy do lektury.

Redakcja Wydania II

[powrót do spisu treści]

PRAWA DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

[powrót do spisu treści]

 

Dziecko niepełnosprawne ma prawo do:

 • wczesnego wspomagania rozwoju

– Art. 71 b ust. 2a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256. poz. 2571, ze zmianami)

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005r. (Dz. U. Nr 68, poz. 587)

 • odroczenia obowiązku szkolnego do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat

– Art. 14 ust. 1a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami)

 • nauki

– Art. 70 Konstytucji RP i art. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami)

 • pobierania nauki we wszystkich typach szkół, zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami, potrzebami rozwojowymi oraz edukacyjnymi

– Art. 1 pkt 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami)

 • dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych, także w szkole ogólnodostępnej

– Art. 1 pkt 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami)

– § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005r. (Dz. U. Nr 19, poz. 167)

 • zwolnienia z nauki drugiego języka obcego, w przypadku gdy ma ono wadę słuchu

§ 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. (Dz. U. Nr 199, poz. 2046, ze zmianami)

 • wydłużenia każdego etapu edukacyjnego przynajmniej jeden rok

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 2002r. (Dz. U. Br 15, poz. 142, ze zmianami)

 • korzystania z opieki i pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz specjalnych form pracy dydaktycznej, w tym z indywidualnych zajęć rewalidacyjnych

– Art. 1 pkt 4 i 5a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r Nr 256, poz. 2572, ze zmianami)

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002r. (Dz. U. Nr 15, poz. 142, ze zmianami)

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005r. (Dz. U. Nr 19, poz. 167)

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r. (Dz. U. Nr 11, poz. 114)

 • przystąpienia do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego bądź egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych

– § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005r. (Dz. U. Nr 19, poz. 167)

 • nieodpłatnego zakwaterowania w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1993r. (Dz. U. Nr 74, poz. 350, ze zmianami)

 • korzystania z bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na zajęcia do szkół lub specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych i wychowawczych

– Art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami)

 

ORZECZNICTWO

[powrót do spisu treści]

 

PODSTAWĘ DO KORZYSTANIA Z ULG I UPRAWNIEŃ STANOWI ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB USTALAJĄCE STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

Orzeczenia dla celów poza rentowych

Orzeczenia ustalające stopień niepełnosprawności oraz o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16 r. ż., wydają zespoły orzekające o niepełnosprawności.

Wniosek w sprawie uzyskania orzeczenia mogą składać osoby zainteresowane, jej ustawowi przedstawiciele lub za ich zgodą na wniosek ośrodek pomocy społecznej. Informacje nt. powiatowych zespołów orzekających o niepełnosprawności można uzyskać w powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej. Potwierdzeniem posiadania orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej. Wniosek o wydanie legitymacji osoba zainteresowana składa do powiatowego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.

 

Orzeczenia dla celów rentowych

Orzeczenie o niezdolności do pracy wydaje lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), komisje lekarskie ZUS.

Osoba zainteresowana otrzymaniem świadczenia z ZUS składa wniosek o rentę do właściwego wg miejsca zamieszkania oddziału ZUS.

Orzeczenie z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnymwydaje lekarz rzeczoznawca Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), komisja lekarska KRUS. Osoba zainteresowana otrzymaniem świadczenia z KRUS składa wniosek o rentę do placówki terenowej KRUS właściwej wg miejsca zamieszkania.

UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

[powrót do spisu treści]

 

Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godz. na dobę i 40 godzin tygodniowo, osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych, z wyjątkiem osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz o ile lekarz prowadzący wyrazi na to zgodę. Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej 15 minutowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek, czas przerwy jest wliczany do czasu pracy.

Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, po przepracowaniu jednego roku, przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Urlop ten nie przysługuje osobom uprawnionym do urlopu dłuższego niż 26 dni roboczych, lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów. Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:

– w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym 21 dni roboczych,

– w celu wykonania badań specjalistycznych zabiegów leczniczych lub usprawniających, uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy o ile wykonanie tych czynności nie jest możliwe po godzinach pracy.

 

ULGI NA PRZEJAZDY ŚRODKAMI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

[powrót do spisu treści]

 

OSOBY UPRAWNIONE KOLEJ
POCIĄG OSOBOWY POCIĄG PRZYSPIESZONY POCIĄG EKSPRESOWY
Dzieci i młodzież niepełnosprawna (do ukończenia 24 r. ż.) oraz studenci niepełnosprawni do 26 r. ż. 78% j+m 78% j+m 78% j+m
Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży niepełnosprawnej * 78% j 78% j 78% j
Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji inwalidzi I grupy 49% j 37% j 37% j

OSOBY UPRAWNIONE

PKS AUTOBUS ZWYKŁY AUTOBUS PRZYSPIESZONY AUTOBUS POŚPIESZNY Dzieci i młodzież niepełnosprawna (do ukończenia 24 r. ż.) oraz studenci niepełnosprawni do 26 r. ż.

78% j+m78% j+m78% j+m Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży niepełnosprawnej *

78% j78% j78% j Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji inwalidzi I grupy

49% j37% j37% j

* – na trasie z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym; do jednostki świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujące turnusy rehabilitacyjne i z powrotem

– bilety jednorazowe

m – bilety miesięczne imienne

 

ULGI PODATKOWE

[powrót do spisu treści]

 

Ulgi przysługują osobom niepełnosprawnym oraz osobom, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne i jeżeli dochód tych osób nie przekracza ustalonej kwoty.

Od dochodu można odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne, które podatnik pokrył z własnych dochodów.

Szczegółowe informacje na temat ulg podatkowych można uzyskać w urzędzie skarbowym.

DOFINANSOWANIE DO APARATÓW SŁUCHOWYCH I SYSTEMÓW FM

[powrót do spisu treści]

 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON DO APARATU SŁUCHOWEGO

dla dorosłych – co 5 lat

Limit cenowy za sztukę z NFZ 800,00 zł

Udział własny pacjenta w cenie nabycia 30% 240,00 zł

                                                                                                    Razem – 1.040,00 zł

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON DO APARATU SŁUCHOWEGO

dla dzieci i młodzieży – co 5 lat

Limit cenowy za sztukę z NFZ 1.500,00 zł

Udział własny pacjenta w cenie nabycia 0,00 zł

                                                                                                     Razem – 1.500,00 zł

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON DO SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO SŁYSZENIE

dla dzieci i młodzieży – co 5 lat

Limit cenowy za sztukę z NFZ 5.500,00 zł

Udział własny pacjenta w cenie nabycia 50% 2.750,00 zł

                                                                                                    Razem – 8.250,00 zł

                                                                                  

CENNIK INDYWIDUALNYCH WKŁADEK USZNYCH DLA DZIECI I DOROSŁYCH OD DNIA 1.04.2012 r.

 

 

RODZAJ WKŁADKI Cena bez refundacji NFZ – odpłatność 100% DOPŁATA PACJENTA
do 1 szt. wkładki usznej
DZIECI DOROŚLI
MIĘKKA 87,50 zł 27,50 zł 37,50 zł
MIĘKKA KOLOROWA 100,00 zł 40,00 zł 50,00 zł
TWARDA 87,50 zł 27,50 zł 37,50 zł
TWARDA KOLOROWA 100,00 zł 40,00 zł 50,00 zł
PÓŁMIĘKKA 110,00 zł 50,00 zł 60,00 zł
CROS  90,00 zł  30,00 zł 40,00 zł
PH-IWU – twarda 145,00 zł 85,00 zł 95,00 zł
PH-CROS – twarda  190,00 zł 130,00 zł 140,00 zł

 

WKŁADKI USZNE APARATY SŁUCHOWE SYSTEM FM
DZIECI uczące się do 26 r.ż. 60,00 zł x 2 szt. = 120,00 zł  1.500,00 zł x 2 szt. = 3.000,00 zł  2.750,00 zł
(bez ograniczeń) (1x na 5 lat)
DOROŚLI od 26 r.ż. 50,00 zł x 2 szt. = 100,00 zł  560,00 zł x 2 szt. = 1.120,00 zł  2.750,00zł
(1x na 5 lat) (1x na 5 lat)
Emeryci / Renciści 50,00 zł x 1 szt. = 50,00 zł  560,00 zł x 1 szt. = 560,00 zł 
(1x na 5 lat) (1x na 5 lat)

 

TURNUSY REHABILITACYJNE

[powrót do spisu treści]

 

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z zasadami dofinansowania zawartymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 10e.) o dofinansowanie może się ubiegać osoba, której dochód nie przekracza:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby samotnej.

Aktualną wysokość przeciętnego wynagrodzenie można znaleźć na stronach GUS 

Osoby niepełnosprawne są kierowane do uczestnictwa w turnusie na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajdują. Wnioski o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie należy kierować do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie jeżeli:

 • została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,
 • w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie nie korzystała z dofinansowania ze środków PFRON na ten cel,
 • turnus rehabilitacyjny odbywa się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę , lub poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,
 • wybierze organizatora turnusu, który posiada również odpowiedni wpis do rejestru,
 • będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych programem turnusu,
 • nie będzie na turnusie pełniła funkcji członka kadry, ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
 • złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym (spełni kryterium dochodowe),
 • w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.

Osobie niepełnosprawnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo posiadającej orzeczenie równoważne oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu opiekuna, pod warunkiem, że:

 • lekarz wypisując wniosek uzasadni konieczność pobytu opiekuna;
 • opiekun nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie, nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby, ukończył 18 lat lub ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

 

Wniosek o dofinansowanie składa się w PCPR osobiście lub za pośrednictwem opiekuna albo organizatora turnusów rehabilitacyjnych.
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczeń, o których mowa powyżej oraz wypełniony przez opiekującego się lekarza „Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny”.

PCPR rozpatruje wnioski w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Wysokość dofinansowania wynosi:

 • 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
 • 25 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • 23% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności;
 • 18% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
 • 18% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Dofinansowanie można otrzymać tylko raz w roku kalendarzowym. Kwota dofinansowania do uczestnictwa w turnusie przyznana osobie niepełnosprawnej jest przekazywana na rachunek bankowy organizatora turnusu.

Druki wniosków do wypełnienia można pobrać tutaj.

Podstawa prawna:

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN

[powrót do spisu treści]

 

Zasiłki i dodatki przysługują m.in. rodzicom, opiekunom i osobom uczącym się jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, a dochód netto na osobę nie przekracza wyznaczonego progu dochodowego.

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa powyżej, do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zasiłek rodzinny przysługuje też osobie uczącej się (w rozumieniu ustawy) w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek nie przysługuje jeśli:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej
 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.

Zasiłek nie przysługuje również jeśli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:

 • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka (chodzi m.in. o sytuację, kiedy rodzice rozstając się, dzielą się wychowaniem dzieci np. jedno dziecko wychowuje matka, a drugie ojciec).

Kryterium dochodowe

Zasiłek rodzinny zostanie przyznany, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kwota nie może być większa niż 583 zł. Należy legitymować się wtedy orzeczeniem o niepełnosprawności (w przypadku dziecka do 16 r. życia) lub orzeczeniem o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (w przypadku starszych dzieci lub osoby pełnoletniej uczącej się).

Zasiłek przysługuje również osobom, których dochód przekracza wyżej wymienione stawki o kwotę niższą lub równą najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany. Musi być jednak spełniony warunek: zasiłek rodzinny przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym (czyli dwa razy z rzędu) zasiłek rodzinny nie przysługuje.

Osoby, które mają prawo do zasiłku rodzinnego, mogą być również – w szczególnych sytuacjach – uprawnione do specjalnych dodatków.

 

Dodatki dla zasiłku rodzinnego

 • Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
 • urodzenia dziecka,
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • samotnego wychowywania dziecka,
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • rozpoczęcia roku szkolnego,
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Wysokości dodatków do zasiłku mogą być różne. Informacje należy szukać w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania.

Świadczenia opiekuńcze

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje na dziecko niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności do ukończenia 16 lat lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby dorosłej albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niezależnie od pobierania zasiłku rodzinnego.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Świadczenia pielęgnacyjne przysługują matce, ojcu, opiekunowi dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. Zasiłek rodzinny przyznawany jest na wniosek rodziców dziecka, opiekuna prawnego, osoby przysposabiającej dziecko, osoby uczącej się w szkole, jeżeli jest sierotą albo utrzymuje się z alimentów.

Wniosek o zasiłek składa się m.in. w zakładach pracy, w urzędzie gminy lub miasta.

 

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN

[powrót do spisu treści]

Większość świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom, których dochody nie przekraczają kryterium dochodowego.

Świadczenia pieniężne

Zasiłek stały przysługuje:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu niepełnosprawności, jeśli nie przekracza ona kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
 • osobie pełnoletniej pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

 Sprawy związane z przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków stałych prowadzą ośrodki pomocy społecznej.

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

 • przed ukończeniem 18 roku życia,
 • w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej przed ukończeniem 25 roku życia,
 • w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Przyznawana jest renta stała lub okresowa. Sprawy związane z przyznawaniem i wypłacaniem rent socjalnych prowadzi ZUS.

Od 2012 roku prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody, w łącznej kwocie wyższej niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych. Natomiast według starych przepisów prawo do renty socjalnej ulegało zawieszeniu, jeśli rencista  uzyskał przychody w łącznej kwocie wyższej niż 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Świadczenia niepieniężne

Formy pomocy skierowane również do osób niepełnosprawnych, to m.in.:

 • poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne, rodzinne),
 • świadczenie usług opiekuńczych,
 • świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi z zakresu świadczeń niepieniężnych prowadzą ośrodki pomocy społecznej.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ UCZNIÓW I STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

[powrót do spisu treści]

 

Niepełnosprawny uczeń ma prawo do:

 • korzystania z bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na zajęcia do szkół lub do specjalnych ośrodków,
 • nieodpłatnego zakwaterowania w internacie specjalnego ośrodka,
 • odpowiedniego wyposażenia i oprzyrządowania stanowiska ucznia,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia,
 • wydłużenia etapu edukacyjnego ucznia.

Niepełnosprawny student może otrzymać stypendium specjalne jeżeli niepełnosprawność powoduje konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów związanych ze studiowaniem.

POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE

[powrót do spisu treści]

 

ul. Chyliczkowska 20

05-500 Piaseczno

Tel. +48 22 750 66 12

750 60 17

737 11 90

Fax. +48 22 737 15 00

E-mail: pcpr@piaseczno.pl

 

ul. M. Drzymały 19/21

05-800 Pruszków

Sekretariat Tel. +48 22 738 15 01

Fax. +48 22 738 15 06

E-mail: pcpr@powiat.pruszkow.pl

 

ul. Laskowa 8

05-600 Grójec

Tel. + 48 48 670 44 27

 

ul. Konstytucji 3-go Maja 16

05-300 Mińsk Mazowiecki

Tel. +48 25 759 27 77

Tel. +48 25 759 27 78

Tel./Fax. +48 25 758 63 31

 

ul. Daleka 11

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel. +48 22 724 15 70

 

ul. Zakroczymska 30

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Tel. +48 22 775 41 72

 

ul. Legionów 78

05-200 Wołomin

Tel. +48 22 776 44 96

 

ul. Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

Tel. +48 22 784 83 33

 

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – WARSZAWA I OKOLICE

[powrót do spisu treści]

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Adres: 01-381 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 9

Kontakt: Tel. +48 22 664 70 14, +48 22 664 53 20, Fax. +48 22 665 89 39

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Adres: 03-126 Warszawa, ul. Antalla 4

Czynne: pon. – pt. 8-16

Kontakt: Tel. +48 22 614 46 36, Fax. +48 22 614 70 00

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Adres: 01-824 Warszawa, ul. Przybyszewskiego 80/82

Czynne: pon. 10-18, wt., czw., Pt. 8-16

Kontakt: Tel. +48 22 639 87 72, Fax. +48 22 864 59 52

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Adres: 02-545 Warszawa, ul. Falęcka 10

Kontakt: Tel. +48 22 849 44 66, Fax. +48 22 849 44 68

Dział świadczeń:

Dolny Mokotów – ul. Sielecka 10, Tel. +48 22 851 89 30-32

Górny Mokotów – ul. Dąbrowskiego 71, Tel. +48 22 854 29 35

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Dział świadczeń – ul. Powstańców Wielkopolskich 17, Tel. +48 22 668 84 84

Zasiłek przelewany jest na konto bankowe lub specjalną kartę przedpłatową.

Adres: 02-361 Warszawa, ul. Przemyska 11

Kontakt: Tel. +48 22 822 11 24, +48 22 824 46 19

Fax. +48 22 817 64 63

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

Adres: 04-388 Warszawa, ul. Prochowa 49

Kontakt: Tel. +48 22 810 50 65, +48 22 517 14 90, +48 22 517 14 63

Dział świadczeń – ul. Paca 42, Tel. +48 22 517 69 52-56

Czynne: pon., śr., pt. 11-14

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy

Adres: 03-477 Warszawa, ul. Szymanowskiego 6/61

Czynne: pon. 9.15-17, wt.- pt. 8.15-15.30 (brak kasy)

Kontakt: Tel. +48 22 619 34 37, +48 22 818 00 00, +48 22 619 76 62, +48 22 818 85 63

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Adres: 04-491 Warszawa, ul. Dwóch Mieczy 22a

Kontakt: Tel. +48 22 612 94 65

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Adres: 00-680 Warszawa, ul. Żurawia 43

Czynne: pon. 10-18, wt., śr., Pt. 8-16, czw. 8-12

Kontakt: Tel./Fax. +48 22 675 28 10

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Adres: 02-495 Warszawa

Wypłata świadczeń: pl. Czerwca 1976r. 1; wejście od przychodni Hipokrates, 2 piętro

Czynne: pon. 9-18, wt.- pt. 8-16

Kontakt: Tel. +48 22 478 41 11

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Adres: 02-784 Warszawa, ul. Cybisa 7

Kontakt: Te. +48 22 544 12 00, +48 22 649 45 49, +48 22 545 71 00

E-mail: sekretariat@ops-ursynow.pl

WWW: www.ops-ursynow.civ.pl

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Adres: 04-519 Warszawa, ul. Korkowa 119/123

Wypłata świadczeń: ul. Włókiennicza 54

Czynne: śr. 12-15.30, pt. 9.30-13;

Kontakt: Tel. +48 22 613 38 42, Tel. +48 22 872 15 13, +48 22 872 20 71

Fax. +48 22 613 38 44

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

Adres: 05-075 Warszawa Wesoła, ul. 1 Praskiego Pułku 21 a

Czynne: pon. 10-18, wt.- pt. 8-16

Kontakt: Tel. +48 22 773 44 12

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

Adres: 02-958 Warszawa, ul. ST. Kostki-Potockiego 20

Czynne: pon. 10-18, wt.- pt. 8-16

Kontakt: Tel. +48 22 425 61 52

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Adres: 02-457 Warszawa, ul. Czereśniowa 35

Czynne: pon. 10-18, wt.- pt. 8-16

Kontakt: Tel./Fax. +48 22 863 91 75

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Adres: 01-233 Warszawa, ul. Bema 91

Czynne: pon. 10-18, wt.- pt. 8-16

Kontakt: Tel. +48 22 571 50 00, +48 22 571 50 24

E-mail: sekretariat@ops-wola.waw.pl

WWW: www.ops-wola.waw.pl

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Adres: -1-644 Warszawa, ul. Dembińskiego 3

Czynne: pon. 10-18, wt.- pt. 8-16

Wypłata świadczeń: pokój numer 2

Kontakt: Tel. +48 22 833 15 21

E-mail: zolops@ops-zoliborz.waw.pl

WWW: www.ops-zoliborz.waw.pl

 

PRZEDSZKOLA, SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJA I LICEA INTEGRACYJNE

[powrót do spisu treści]

 

Przedszkola integracyjne

 

Przedszkole Integracyjne nr 6
ul. Cecylii Śniegockiej 4
Warszawa
Tel. +48 22 628 27 29

Przedszkole Integracyjne nr 8
ul. Karmelicka 3B
Warszawa
Tel. +48 22 831 01 21

 

Przedszkole Integracyjne nr 38

ul. Plac Bankowy 3/5
Warszawa
Tel. +48 22 620 29 31
WWW: www.przedszkole-integracyjne.pl
Przedszkole Integracyjne nr 45

ul. Teofila Lenartowicza 4
Warszawa
Tel. +48 22 844 08 29
Przedszkole Integracyjne nr 117 „Przyjazna Karina”

ul. Sielecka 26
00-738 Warszawa
Tel. +48 22 841 16 54
E-mail: integracyjne@przeszkole117.neostrada.pl
WWW: www.przedszkole117.neostrada.pl
Przedszkole Integracyjne nr 137

ul. Zagłoby 11
Warszawa
Tel. +48 22 667 97 35
Przedszkole Integracyjne nr 209

ul. Deotymy 52
Warszawa
Tel. +48 22 836 40 73
Przedszkole Integracyjne nr 312

ul. Władysława Okińskiego 5
Warszawa
Tel. +48 22 823 20 23
Przedszkole Integracyjne nr 404

ul. Białobrzeska 19
02-364 Warszawa
Tel./Fax. +48 22 659 50 18
WWW: www.przedszkole404.waw.pl

 

Społeczne Przedszkole Integracyjne STO
ul. Wolumen 3
01-912 Warszawa
Tel. +48 22 663 55 21
WWW: www.spi.waw.pl

 

Szkoły podstawowe integracyjne

 

Szkoła podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi im. ST. Staszica

ul. Drewniana 8

00-345 Warszawa
Tel. +48 22 827 82 08, +48 22 827 87 28

Szkoła Podstawowa nr 87 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Malownicza 31

Warszawa

Tel. +48 22 846 09 31
Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 100 Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Wolumen 3

Warszawa

Tel. +48 22 663 80 19

Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 135 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 75
ul. Sylwestra Bartosika 5 Warszawa Tel. +48 22 671 33 72

 

Szkoła Podstawowa nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół nr 56

ul. Antoniego Fontany 1

Warszawa

Tel. +48 22 834 65 68

 

Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 317 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 71

ul. Deotymy 37

Warszawa

Tel. +48 22 836 03 12

 

Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 339 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 6

ul. Świętego Bonifacego 10

02-914 Warszawa

Tel. +48 22 642 98 44

Fax. +48 22 642 27 91

 

Gimnazja integracyjne

 

Gimnazjum im. Zgrupowania AK KRYBAR z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Drewniana 8
00-345 Warszawa
Tel. +48 22 827 82 08, +48 22 827 87 28
E-mail: szkola@zs69.x.pl
WWW: www.zs69.x.pl
Gimnazjum Integracyjne nr 12

ul. Świętego Bonifacego 10
02-914 Warszawa
Tel. +48 22 642 98 44
Fax. +48 22 642 27 91
Gimnazjum Specjalne nr 14

ul. Brożka 26
01-451 Warszawa
Tel. +48 22 836 78 73
Fax. +48 22 836 11 25
Gimnazjum nr 52 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Deotymy 37
01-409 Warszawa
Gimnazjum Integracyjne nr 61

ul. Elekcyjna 21/23
01-128 Warszawa
E-mail: gim61@poczta.neostrada.pl
WWW: www.sp236gim61.neostrada.pl
Gimnazjum nr 75 im. A Fredry z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Wrzeciono 24
01-963 Warszawa
Gimnazjum nr 76 im. Gen. S. Maczka z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Gwiaździsta 35
01-651 Warszawa
Gimnazjum nr 82 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Czumy 8
01-355 Warszawa
Gimnazjum nr 103 Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Żegańska 1a
04-713 Warszawa
Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Malownicza 31a
02-272 Warszawa
Gimnazjum nr 123 im. Jana Pawła II z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi

ul. Strumykowa 21
03-138 Warszawa
Gimnazjum nr 126 im. Bohaterów Westerplatte z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Gen. Ziemskiego „Wachnowskiego” 22
04-408 Warszawa
Gimnazjum nr 128 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Dwóch Mieczy 5
04-491 Warszawa
Gimnazjum nr 130 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Orłów Piastowskich 47
02-496 Warszawa
Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Bartnicza 8
03-358 Warszawa

Licea integracyjne

[powrót do spisu treści]

 

CI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne

ul. Świętego Bonifacego 10
02-914 Warszawa
Tel. +48 22 642 98 44
Fax. +48 22 642 27 91
Zespół Szkół Nr 26

ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa
Tel. +48 22 823 30 99
Fax. +48 22 823 30 03
E-mail: zsurba@wp.pl
Liceum Profilowane nr 31 dla Głuchych

ul. Łucka 17/23
00-842 Warszawa
Tel. +48 22 620 62 85
Fax. +48 22 624 28 91
E-mail: oswg@oswg-wawa.edu.pl
WWW: www.oswg-wawa.edu.pl
L Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy

ul. Burdzińskiego 4
03-480 Warszawa
Tel. +48 22 619 23 71
E-mail: lo50@lo50edu.pl
WWW: www.lo50.edu.pl
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi

im. B. Limanowskiego

ul. Alojzego Felińskiego 15
01-513 Warszawa
Tel. +48 22 839 48 13 – sekretariat
+48 22 839 46 63 – pokój nauczycielski
E-mail: jedynka@jedynka.org
WWW: http://jedynka.edupage.org
Liceum Ogólnokształcące nr LXIX z Oddziałami Integracyjnymi

im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa
E-mail: zsurba@wp.pl
CII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Bartnicza 2
03-358 Warszawa
Tel. +48 22 811 18 20
Fax. +48 22 811 18 20
46 Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Czarnieckiego

ul. Żuromińska 4
03-341 Warszawa
Tel. +48 22 811 02 63
Fax. +48 22 811 02 63
E-mail: liceum@czarniecki.edu.pl
WWW: www.czarniecki.edu.pl

PORADNIE REHABILITACYJNE SŁUCHU I MOWY W WARSZAWIE

[powrót do spisu treści]

 

Polski Związek Głuchych Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu
ul. Radzymińska 101 /103
03-548 Warszawa
Tel. 22 618 05 82

fax. 22 243 77 30
WWW: www.pzg.waw.pl

 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „TOP”

ul. Raszyńska 8/10

02-026 Warszawa

Tel. +48 22 822 77 17 – sekretariat

E-mail:porady@poradnia-top.pl – poradnia TOP

sekretariat@poradnia-top.pl – sekretariat

WWW: www.poradnia-top.pl

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 3

ul. Wojska Polskiego 36

01-554 Warszawa

Tel. +48 22 839 48 67

 

Ośrodek Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Usłyszeć Świat”

ul. Kochanowskiego 22

01-864 Warszawa

Tel. +48 22 353 89 60

Fax. +48 22 353 89 61

 

ul. Legionów 78 (budynek PCPR)

05-200 Wołomin

Tel. +48 22 371 44 58

 

NZOZ Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

ul. Konwiktorska 3/5
00-217 Warszawa

Rejestracja: Tel. / fax: +48 22 635 41 09
Email: rejestracja@csim.pl

WWW: warszawa.csim.pl

 

Medincus prowadzi poradnie w kilku miejscach kraju. Szczegółowe informacje na stronie www.csim.pl

 

PORADNIE REHABILITACYJNE SŁUCHU I MOWY W POLSCE

[powrót do spisu treści]

 

Specjalistyczna Poradnia Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu

ul. Lenartowicza 14

31-138 Kraków

Tel./fax (0-12) 633-83-98 rejestracja/sekretariat

e-mail: poradnia.pzg.krakow@interia.pl

WWW: http://www.poradnia-pzg-krakow.pl/index.html

 

Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu

ul. Krasińskiego 70

87-100 Toruń

Fax. (0 56) 622 46 48

E-mail: 0400342@zoz.org.pl

 

Punkt Rehabilitacyjno – Konsultacyjny Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu

ul. Dąbrowskiego 11/13

86-300 Grudziądz

Tel. (0 56) 462 02 20

 

PZG Punkt Logopedyczny

ul. Plac Wolności 17

87-800 Włocławek

Tel. (0 54) 232 74 17

 

Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu

ul. Szkolna 7

16-400 Suwałki

Tel. (0 87) 566 61 38

Fax. (0 87) 566 61 38

E-mail: poradnia@pnet.pl

 

Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu – Polski Związek Głuchych

ul. Jana III Sobieskiego 3

35-202 Rzeszów

Tel./Fax. (0 17) 862 96 92

 

Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu – Polski Związek Głuchych

ul. Jana z Klona 24b

75-204 Koszalin

Tel. (0 94) 341 04 84

Fax. (0 94) 341 04 84

E-mail: poradnia.peg.koszalin@interia.pl

 

ORaToR – Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Rodzin Dzieci z Wadą Słuchu

ul. Kołłątaja 32 lok. 9

50-005 Wrocław

Tel./Fax. (0 71) 372 49 70

E-mail: biuro@orator.wroclaw.pl

 

ODDZIAŁY POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH

[powrót do spisu treści]

 

Oddziały prowadzą Koła Terenowe. Szczegółowe informacje w oddziałach PZG w danym terenie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.pzg.org.pl

 

Oddział Mazowiecki PZG

ul. Białostocka 4
03 – 741 Warszawa
Telefon:22 619-92-95
Fax:22 619-66-63
E-mail:pzgomaz@wp.pl  
WWW: www.pzg.warszawa.pl

 

Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Polskiego Związku Głuchych w Warszawie

ul. Radzymińska 101/103
03-548 Warszawa (IV piętro)
Tel. 618 05 82 (rej.)
Tel. kom.+48 883 359 594
Email: sekretariat@pzg.waw.pl

 

PUNKTY WSZCZEPIEŃ IMPLANTÓW ŚLIMAKOWYCH

[powrót do spisu treści]

 

Katedra i Klinika Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

ul. S. Banacha 1a

02-097 Warszawa

Tel. +48 22 599 17 21. +48 22 599 25 01

Fax. +48 22 599 25 23

E-mail: otolaryn@amwaw.edu.pl

WWW: www.otolaryngology.pl

 

Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy

ul. Mokra 17, Kajetany k. Warszawy

05-830 Nadarzyn

Tel. +48 22 835 66 70 – sekretariat

Tel./Fax. +48 22 835 52 14

E-mail: kancelaria@ifps.org.pl

WWW: www.whc.ifps.org.pl

 

Katedra i Klinika Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

ul. Przybyszewskiego 49

60-355 Poznań

Tel. (0 61) 869 13 87

Fax. (0 61) 869 16 90

E-mail: otosk2@amp.edu.pl

 

Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

im. prof. F. Skubiszewskiego

ul. Dr K. Jaczewskiego 8

20-090 Lublin

Tel. (0 81) 724 45 18

Fax. (0 81) 724 45 17

E-mail: kllar@am.lublin.pl

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach

ul. Francuska 20/24

Tel. (0 32) 259 12 00

Fax. (0 32) 255 46 33

E-mail: spskm@spskm.katowice.pl

WWW: www.spskm.katowice.pl

 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Kilińskiego 1

15-089 Białystok

Tel. (0 85) 748 54 00

E-mail: moderator@umwb.edu.pl

WWW: www.umb.edu.pl

 

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

ul. Rybacka 1

70-204 Szczecin

Tel. (0 91) 480 07 00

E-mail: webmaster@ams.edu.pl

 

APARATY SŁUCHOWE

[powrót do spisu treści]

 

Aparaty słuchowe można kupić w różnych punktach protetycznych na terenie całego kraju.

 

FIRMY MEDYCZNE

[powrót do spisu treści]

 

MEDICUS Aparatura i Instrumenty Medyczne Sp. z o.o. S.K.A.

ul. Grabiszyńska 251 a

53-234 Wrocław
Tel.: +48 71 34 72 100

fax: +48 71 34 72 111
E-mail: info@medicus.com.pl
WWW: www.medicus.com.pl

 

PHONAK

Al. Ujazdowskie 13

00-567 Warszawa

Tel. +48 22 523 67 00

Fax. +48 22 745 04 95

WWW: www.phonak.pl

 

WIDEX Polska

ul. Szyszkowa 4

55-040 Kobierzyce

Tel. (0 71) 388 22 22

Fax. (0 71) 388 22 33

E-mail: widex@widex.com.pl

WWW: www.widex.com.pl

 

OTICON

ul. Plac Trzech Krzyży 4/6

00-499 Warszawa

Tel. +48 22 622 14 44

Fax. +48 22 625 45 12

Infolinia: 0 801 370 801

E-mail: info@oticon.pl

WWW: www.oticon.pl

 

WKŁADKI USZNE

[powrót do spisu treści]

 

Wojciech Chmielewski

ul. Na uboczu 18

02-791 Warszawa

Kom. 0 603 873 295

Tel. +48 22 499 35 50

Fax. +48 22 649 83 86

E-mail: proton@epf.pl

Godz. otwarcia: pon.- pt. 8-15

 

AURIC POLSKA SP. z o.o.

ul. Marszałkowska 34/50 lok. 21

00-554 Warszawa

Tel. +48 22 621 78 18, +48 22 621 61 80

Fax. +48 22 629 89 05

 

Audio Service, Audio SAT Sp. z o.o.

ul. Warszawska 39/41

61-028 Poznań

Tel. (0 61) 653 68 34

WWW: www.audioservice.pl

 

Zakład Audiologii, Foniatrii i Laryngologii Instytutu „POMNIK – CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”

Poradnia Audiologiczna

ul. Dzieci Polskich 20

04-736 Warszawa – Międzylesie

Tel. +48 22 815 16 14

Uwaga: Protezowanie aparatami słuchowymi dzieci i młodzież do 18 roku życia

 

MARKE – MED. Sp z o.o.

Aparaty Słuchowe firmy Philips

ul. Warecka 9

00-034 Warszawa

 

OTICON POLSKA Sp. z o.o.

ul. Plac Trzech Krzyży 4/6

00-499 Warszawa

Tel. +48 22 625 54 83, +48 22 625 37 94

Fax. +48 22 622 14 44 wew 113

Infolinia: 0 801 370 801

E-mail: info@oticon.pl

WWW: www.oticon.pl

 

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 1

01-943 Warszawa

Tel. +48 22 311 81 02 – sekretariat
Fax. +48 22 311 81 18
E-mail: kancelaria@ifps.org.pl
WWW: www.ifps.org.pl

 

INSTYTUCJE UŻYTECZNE

[powrót do spisu treści]

 

Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych

Centrum skupia najważniejsze instytucje odpowiedzialne za pomoc osobom niepełnosprawnym.

 • Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
 • Miejski Ośrodek Zatrudniania i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • jednostka odpowiedzialna za wydawanie kart parkingowych,
 • punkt zamawiania usługi w ramach programu „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”.

Centrum spełnia wszelkie wymogi nowoczesnego obiektu użyteczności publicznej, dysponuje windą, powiadamianiem głosowym i dostosowanymi łazienkami.

Można tu uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego, dotację na likwidację barier architektonicznych, czy na zakup sprzętu, a także wyrobić kartę parkingową.Dodatkowo w Centrum uruchomiono punkt, w którym można zamówić usługę w ramach programu „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”.

 Adres: ul. Gen. Andersa 1, Warszawa

Czynne: poniedziałki 10-18, pozostałe robocze dni tygodnia 9-16

Tel. +48 22 620 66 25, +48 22 620 66 82, +48 22 654 13 49

Fax. +48 22 831 44 00

WWW: www.wcpr.pl/stoleczne-centrum-osob-niepelnosprawnych/

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Al. Jana Pawła II 13

00-828 Warszawa

Tel. +48 22 505 55 00 – centrala

+48 22 620 01 62 – sekretariat

WWW: www.pfron.org.pl

 

ul. Grójecka 19/25

02-021 Warszawa

Tel. +48 22 822 32 75

Fax. +48 22 822 32 77

 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Oddział ds. Osób Niepełnosprawnych.

Do zadań Oddziału należy m.in. prowadzenie działalności informacyjnej dla osób niepełnosprawnych i nadzór nad powiatowymi zespołami ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

ul. Andersa 30
00-210 Warszawa
Tel. +48 22 536 05 40
Fax. +48 22 536 05 42
WWW: www.mazowieckie.pl

 

Centrum Informacyjne dla Osób Niepełnosprawnych

ul. Dzielna 1

00-162 Warszawa

Tel. +48 22 831 85 82

E-mail: centrum@niepelnosprawni.info

WWW: www.niepelnosprawni.pl

 

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 1 (d. Pstrowskiego)

01-943 Warszawa

Tel. +48 22 311 81 02 – sekretariat
Fax. +48 22 311 81 18

E-mail: kancelaria@ifps.org.pl

WWW: www.ifps.org.pl

 

Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy

ul. Mokra 17, Kajetany k. Warszawy
05-830 Nadarzyn

Sekretariat
Tel: +48 22 356 03 66
Fax: +48 22 356 03 67

E-mail:sekretariat@ifps.org.pl

 

Oddziały:

 

ul. Gen. Prądzyńskiego 4 lok. 2/17

07-400 Ostrołęka

Tel. +48 29 766 56 86

 

ul. Obrońców Westerplatte 3

84-360 Łeba

Tel. +48 59 866 12 92

 

ul. Wałowa 8

08-110 Siedlce

Tel. +48 25 644 01 72

 

ul. M. C. Skłodowskiej 7

26-600 Radom

Tel./Fax. + 48 48 340 29 69

 

ul. Smoleńsk 33/17

31-112 Kraków

Tel. +48 12 428 01 40

E-mail: rejestracja.krakow@ifps.org.pl

 

Instytut Matki i Dziecka

ul. M. Kasprzaka 17a

01-211 Warszawa

Centrala:

+48 22 32-77-000, 32-77-001

Centralna Rejestracja

+48 22 32-77-050, 32-77-473 do 477

WWW: www.imid.med.pl

 

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

Al. Dzieci Polskich 20

04-730 Warszawa

E-mail: dyrektor@ipczd.pl

WWW: www.czd.pl

 

Katedra i Klinika Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

ul. S. Banacha 1a

02-097 Warszawa

Tel. +48 22 599 17 21. +48 22 599 25 01

Fax:+48 22 599 25 23

E-mail: otolaryn@amwaw.edu.pl

WWW: www.otolaryngology.pl

 

Polski Komitet Audiofonologii

ul. Stawki 5/7

00-183 Warszawa

Tel. +48 22 554 97 88

Fax.+48 22 635 79 91

E-mail: info@pka.org.pl

 

Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu

ul. Osiedle Piastowskie 66/2

61-157 Poznań

Tel./Fax. +48 61 877 05 69

WWW: www.psps.pl

 

Instytut Polskiego Języka Migowego

ul. Plac Trzech Krzyży 4/6

00-499 Warszawa

E-mail: biuro@ipjm.pl

 

Prawnik Porady „Fundacja Akademia Juris”

Bezpłatne porady prawne (tylko we wtorki)

Tel.  +48 22 498 72 30

Fax: +48 22 499 71 70

E-mail: biuro@academiaiuris.pl

WWW: www.academiaiuris.pl

I dyżur 12:30 – 14:00

II dyżur 14:00 – 15:30

III dyżur 15:30 – 17:00

IV dyżur 17:00 – 18:30

 

Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy

ul. Mokra 17, Kajetany k. Warszawy
05-830 Nadarzyn

Sekretariat
Tel: +48 22 356 03 66
Fax: +48 22 356 03 67
E-mail:sekretariat@ifps.org.pl

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

[powrót do spisu treści]

 

Fundacja Dzieciom ”Zdążyć z Pomocą”

ul. Łomiańska 5

01-685 Warszawa

Tel. +48 22 833 88 88 – sekretariat

+48 22 833 10 75 – księgowość

Fax: +48 22 448 71 77

E-mail: fundacja@dzieciom.pl

WWW: www.dzieciom.pl

 

Fundacja United Way Polska

ul. Poprawna 141a

03-984 Warszawa (biuro na I piętrze)

Tel. +48 22 621 28 09

E-mail: biuro@unitedway.pl

WWW: www.unitedway.pl

 

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo

ul. Narbutta 49/51 lok. 2,

02-529Warszawa

Tel. +48 22 565 48 79

Fax.: +48 22 848 98 91

E-mail: zarząd@idn.org.pl

 

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu

Usłyszeć Świat”

ul. Zamiejska 17/34

03-580 Warszawa

Tel. +48 22 679 73 85

E-mail: stow.usl.sw@aster.pl

WWW: www.uslyszecswiat.org.pl

 

Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych

ul. Ogrodowa 50 lok. 1

00-876 Warszawa

Tel./Fax. +48 22 620 31 92, +48 22 890 94 49

E-mail: boris@boris.org.pl

WWW: www.boris.org.pl

 

Stowarzyszenie KLON/JAWOR

ul. Szpitalna 5 lok. 5

00-031 Warszawa

Tel. +48 22 828 91 28

Fax. +48 22 828 91 29

E-mail: klon@klon.org.pl

WWW: www.klon.org.pl


Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA 

ul.Żytnia 16/31
01 -014 Warszawa
Tel. +4822 652 22 66
Fax:  +4822 350 64 40
E-mail: mazowia@mazowia.org.pl

WWW: mazowia.org.pl

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa
Tel. +48 22 542 20 00
Fax. +48 22 698 31 44
E-mail: promocja@mazowia.eu
WWW: www.mazowia.eu

 

Fundacja Na Rzecz Umacniania Więzi Rodzinnych i Społecznych SYNAPSIS

ul. Ondraszka 3

02-085 Warszawa

Tel.+48 22 825 87 42;  825 87 22, +48 22 825 77 57

E-mail: fundacja@synapsis.waw.pl

WWW: www.synapsis.org.pl

 

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych ”KRASNAL”

ul. Pancera 10

03-187 Warszawa

Tel. +48 22 670 30 86;  884 43 30

Fax.+48 22 670 30 86;  884 43 31

E-mail: biuro@krasnal.org.pl lub rehabilitacja@krasnal.org.pl

WWW: www.krasnal.org.pl

 

 

Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa

Bardziej KOCHANI

ul. Conrada 13
01-922 Warszawa
Tel. +48 22 663 40 43
Fax:+48 22 663 10 13
E-mail: info@bardziejkochani.pl
WWW: www.bardziejkochani.pl

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Nadpobudliwym “PONAD”

ul. Batorego 12

05-510 Konstancin

Adres korespondencyjny: Skrzynka pocztowa 38, 00-956 Warszawa

Infolinia: +48 22 423 17 43 we wtorki i czwartki w godz. 9-12

E-mail: ponad@adhd.net.pl

Miejsce spotkań: ul. Gen Andersa 37 lok. 59, w poniedziałki od 17:30 po uprzednim umówieniu telefonicznym nr Tel. +48 22 423 17 43 lub +48 601 130 644 (Piotr Gołębiewski)

 

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głębiej Upośledzonych „Maja”

ul. Na uboczu 4/45

02-791 Warszawa

Tel. +48 22 649 64 21, 0 501 966 610

Fax:+48 22 649 64 21

E-mail: maja3@xl.wp.pl

WWW: www.maja.leibk.com

 

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym “Hej Koniku”

ul. Wincentego 92

03-281 Warszawa

Tel. +48 22 814 59 76;  674 09 66; 884 06 33

Fax.+48 22 814 59 76

E-mail: fundacja@hejkoniku.org.pl

WWW: www.hejkoniku.org.pl

 

WYBRANE METODY TERAPEUTYCZNE

[powrót do spisu treści]  

 1. Metoda Dobrego Startu (MDS)
 2. Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
 3. Metoda Integracji Sensorycznej
 4. Kinezjologia Edukacyjna
 5. Rozwiązywanie codziennych problemów – metoda Felicji Affloter
 6. Metoda Kniessów
 7. Program aktywności M. i Ch. Knillów
 8. Arteterapia
 9. Metoda Werbotonalna

 

LITERATURA DLA RODZICÓW

[powrót do spisu treści]

 

 1. Bee H. (1998): Psychologia rozwoju człowieka, Poznań

 2. Bovet D. (1966): Mowa dziecka. Wychowanie dwujęzykowe dziecka niesłyszącego, tłum. R. Gałkowski, Warszawa

 3. Buryn U., Hulbój T., Kowalska M., Podziemska T. (2001): Mój uczeń nie słyszy, MEN, Warszawa

 4. Cieszyńska J. (2000): Od słowa przeczytanego do wypowiedzianego, Wydawnictwa Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków

 5. Csanyi Y. (1994): Słuchowo – werbalne wychowawnie dzieci z uszkodzonym narządem słuchu, WSiP, Warszawa

 6. Dryżałowska G. (2007) „Rozwój językowy dziecka z uszkodzonym słuchem a integracja edukacyjna”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

 7. Dryżałowska G. (2008) „Pokochaj mnie mamo czyli dwadzieścia dziewięć  kroków do akceptacji dziecka niepełnosprawnego”  Żak Warszawa

 8. Faber A. E. Mazlish (1996): Jak mówić, żeby dzieci słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci mówiły, Media Rodzina of Poznań, Poznań

 9. Gustavsson A., Zakrzewska – Manterys E., (red.) !997):Upośledzenie w społecznym zwierciadle, Warszawa

 10. Ilg F.L., Bates Ames L., Baker S.M. (2006): Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat, Gdańsk

 11. Kobosko J. (red) (1998): Moje dziecko nie słyszy. Materiały dla rodziców dzieci z wadą słuchu (Seria: Zaburzenia słuchu nr 3), Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek – Człowiekowi”, Warszawa

 12. Kobosko J. (red.) (1999): Moje dziecko nie słyszy. Materiały dla rodziców dzieci z wadą słuchu, wydanie drugie zmienione i rozszerzone (Seria: Zaburzenia słuchu nr 5), Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek – Człowiekowi, Warszawa

 13. Kobosko J. (red.) (2001): Bliżej życia. Materiały dla rodziców dzieci z wadą słuchu (Seria: Zaburzenia słuchu nr 8), Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących

 14. i Niedosłyszących „Człowiek – Człowiekowi”, Warszawa
 15. Kobosko J., Kosmalowa J. (1997): Dzieci z uszkodzonym słuchem(Seria: One są wśród nas), CMPP-P MEN, Warszawa

 16. Konarzewski K., Szymańczak M. (1999): Kiedy dziecko mówi nie, Warszawa

 17. Kościelska M. (1988): Trudne macierzyństwo, Warszawa

 18. Löwe A. (1981): Mamo naucz mnie rozumieć, Warszawa

 19. Löwe A. (1983): Rozwijanie słuchu w zabawie, PZWL, Warszawa

 20. Löwe A. (1990): Wybór pism, Warszawa – Szczecin

 21. Löwe A. (1995): Wychowanie słuchowe. Historia – metody – możliwości, Warszawa

 22. Löwe A. (1999): Każde dziecko może nauczyć się słyszeć i mówić, Media Rodzina, Poznań

 23. Mamo naucz mnie rozumieć. Poradnik dla rodziców dzieci niedosłyszących, Okręgowa Poradnia Rehabilitacji Dzieci z Wadami Słuchu w Szczecinie, Szczecin

 24. Obuchowska I. (1997): Kochać i rozumieć, Poznań

 25. Obuchowska I. (red.) (1999): Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Warszawa

 26. Olechnowicz H. (red.) (1999): U źródeł rozwoju dziecka. O wspomaganiu rozwoju prawidłowego i zakłóconego, Warszawa

 27. Pėrier O. (1992): Dziecko z uszkodzonym narzadem słuchu, tłum. T. Gałkowski, Warszawa

 28. Schmid-Giovannini S. (1980): Spricht mit, mir, Berlin

 29. Schmid-Giovannini S. (1995): Rady i wskazówki dla rodziców i wychowawców dzieci z uszkodzonym słuchem, Polski Komitet Audiofonologii, Warszawa

 30. Seligmann M.P.E. (1997): Optymistyczne dziecko, Poznań

 31. Silberg J. (2005): Gry i zabawy z maluchami, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań

 32. Silberg J. (2006): Gry i zabawy z niemowlakami, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań

 33. Szuchnik J. (2000): Poprzez słuchanie do słowa, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek – Człowiekowi”, Warszawa

 34. Szuchnik J. (2002): Wspomaganie rozwoju mowy i umiejętności komunikacyjnych dziecka z wadą słuchu. Wybór materiałów metodycznych dla rodziców, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek – Człowiekowi”, Warszawa

 

POMOCE

[powrót do spisu treści]

 

SMYK Sp z.o.o.

ul. Marszałkowska 104/122

00-017 Warszawa

Tel. +48 22 461 00 00

Fax. +48 22 461 00 01

E-mail: info@smyk.com

WWW: http://smyk.com

 

Moje Bambino Sp z. o.o.

ul. Gdańska 80

90-613 Łódź

Tel. +48 42 630 01 30, +48 42 630 01 70, +48 42 630 01 34, +48 42 630 03 05

Fax. +48 42 630 04 80

Infolinia: 0 801 577 544

E-mail: biuro@mojebambino.pl

WWW: www.mojebambino.pl

 

Nowa Szkoła

ul. Piramowicza 11.13

90-254 Łódź

Tel. +48 42 630 17 28, +48 42 630 04 88, +48 42 633 17 97, +48 42 633 88 25

Infolinia: 0 801 555 508

E-mail: poczta@nowaszkola.com

WWW: www.nowa.szkola.com

 

LINKI

[powrót do spisu treści]

www.ifps.org.pl/sponin.org.pl/slysze – Dwumiesięcznik dla osób z problemami słuchu i mowy „Słyszę”
www.glusi.tv – TV z językiem migowym
www.uslysz.pl – Serwis informacyjny dla niesłyszących
www.niepelnosprawni.gov.pl – Biura Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych
www.niepelnosprawni.pl – Portal dla osób z niepełnosprawnością
www.glusi.pl – Portal osób niesłyszących
www.sluchowisko.net – Serwis dla osób z problemami słuchu
www.pomocspoleczna.ngo.pl – Baza organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych
www.translator.sle.pl – Tłumacz, Polski Alfabet Palcowy, Słownik migowy polski
www.slyszymy.pl – Usłyszeć wszystkieodcienie dźwięków
www.uslyszecswiat.org.pl – Stowarzyszenie „Usłyszeć Świat”
Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r., Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)

Ostatnia aktualizacja 11.05.2017 r.
Poprzednia aktualizacja 30.03.2012 r.